Statutul ARASEC

ART. 1. Se constituie, în baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare şi, potrivit prezentului Statut, ASOCIAȚIA ROMÂNĂ PENTRU ASIGURAREA SECURITĂȚII INFORMAȚIEI.

ART. 2. Asociația Română pentru Asigurarea Securității Informației este persoană juridică română de drept privat, cu caracter nepatrimonial și nepartizană politic, organizată în baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, ai cărei membri fondatori sunt:

 1. BACIVAROV IOAN;
 2. MIHAI IOAN-COSMIN;
 3. PETRICĂ GABRIEL.

ART. 3. Asociația Română pentru Asigurarea Securității Informației este persoană juridică română de drept privat, având denumirea rezervată prin dovada disponibilităţii denumirii cu numărul 115891 din 14.09.2012 eliberată de către Ministerul Justiției și acordul Secretariatului General al Guvernului nr. 20/20560/I.M. din 18.10.2012 pentru utilizarea termenului “Română” în cadrul denumirii Asociației.

ART. 4. Asociația Română pentru Asigurarea Securității Informației este o asociaţie non-guvernamentală, non-profit, nepartizană politic, cu beneficiu public.

ART. 5. Durata şi sediul.
Asociaţia se constituie pe o perioadă de timp nedeterminată şi are sediul în București.

ART. 6. Filiale.
Asociaţia poate deschide filiale şi în alte localităţi sau judeţe din ţară sau străinătate; poate stabili legături de colaborare cu organizaţii similare sau poate intra în uniuni sau federaţii, cu alte instituţii şi persoane juridice sau fizice din ţară şi străinătate, pentru îndeplinirea scopului propus.

ART. 7. Scop.
Asociația Română pentru Asigurarea Securității Informației are ca scop promovarea și susținerea activităților de securizare a informației în concordanță cu normele legale în vigoare.

ART. 8. Activităţi.
Pentru realizarea scopului declarat, Asociaţia îşi propune realizarea următoarelor activități:

 1. Să colaboreze cu mediul academic din țară și din străinătate în vederea organizării de conferințe, seminarii științifice și workshop-uri pentru prezentarea, dezvoltarea și aplicarea unor măsuri eficiente de îmbunătățire a securității informației;
 2. Să colaboreze cu centre de cercetare, asociații sau societăți comerciale din țară sau din străinătate, pentru realizarea de evenimente cu rol informativ din domeniul securității tehnologiei informației;
 3. Să reprezinte interesele asociației pe lângă organizațiile interne și internaționale ce-și desfășoară activitatea în domeniul securității informației;
 4. Să dezvolte și să susțină activitățile instituțiilor ce contribuie la dezvoltarea și implementarea măsurilor de securitate în cadrul structurilor informatice;
 5. Să desfășoare programe speciale de pregătire/instruire şi perfecţionare a personalului cu atribuţii în managementul informațiilor electronice (prelucrare, gestiune, securizare);
 6. Să desfășoare activități de certificare/acreditare în domeniul securității informației;
 7. Să ia atitudine împotriva atacurilor și infracțiunilor informatice și să coopereze cu organele competente în vederea combaterii fenomenului de criminalitate informatică;
 8. Să asigure diseminarea anunțurilor privind vulnerabilitățile existente și amenințările nou identificate pe plan național și internațional și să expună soluții de remediere și politici de prevenire și combatere a incidentelor pe baza informațiilor transmise de furnizorii de soluții software;
 9. Să editeze o revistă științifică pentru cadrele universitare, doctoranzi, cercetători, masteranzi, studenți și alte categorii profesionale în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor;
 10. Să coordoneze și să promoveze autorii de cărți, manuale universitare, articole sau lucrări de specialitate din domeniul securității și criminalității informatice;
 11. Să apere, să reprezinte și să promoveze interesele comune ale membrilor și să le asigure, în limita bugetului, participarea la conferinţe, simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice sau workshop-uri în domeniu;
 12. Să acorde premii, burse sau sponsorizări persoanelor cu merite remarcabile în domeniul securității informației.

ART. 9. Membri.
Asociaţia este compusă din:

 • Membri fondatori – sunt persoanele fizice care au aderat la statut la data înfiinţării Asociaţiei şi care de drept se înscriu în categoria membrilor, beneficiind de toate drepturile acestora. Membrii fondatori sunt membri permanenţi ai Consiliului Director. Membrii fondatori cotizează și au drept de vot deliberativ;
 • Membri – sunt persoanele care au aderat la Asociaţie după momentul înfiinţării acesteia, cotizează și beneficiază de toate drepturile, respectând obligaţiile prevăzute în prezentul Statut. Membrii Asociației au drept de vot deliberativ;
 • Membri de onoare – pot fi oameni de ştiinţă, personalităţi ale vieţii culturale şi religioase, cadre didactice universitare, specialişti cu valoare profesională recunoscută etc. Membrii de onoare nu cotizează și votul acestora este consultativ;
 • Colaboratori voluntari – orice persoană care doreşte să se implice în activităţile Asociaţiei fără a deveni membru (fără să cotizeze și fără să aibă drept de vot).

ART. 10. Obţinerea calităţii de membru.
Poate deveni membru al Asociației Române pentru Asigurarea Securității Informației orice persoană care completează și depune o cerere de adeziune disponibilă pe site-ul Asociației, la sediul acesteia sau la orice filială, îşi asumă principiile Asociaţiei şi respectă Regulamentul Intern de Organizare şi Funcţionare al Asociaţiei.
Cererea de adeziune în Asociaţie se poate depune la sediul acesteia, la orice filială sau on-line pe site-ul Asociației alături de o copie după un act de identitate, urmând ca organele de conducere să se pronunţe în legătură cu aceasta în termen de 15 zile de la data depunerii.
Calitatea de membru de onoare se atribuie de către Consiliul Director persoanelor care şi-au adus o contribuţie importantă şi care au merite deosebite în progresul, promovarea şi desfăşurarea activităţii Asociației Române pentru Asigurarea Securității Informației sau care au avut o activitate deosebită în domeniile de interes ale Asociaţiei.
Calitatea de membru se dobândeşte prin aprobarea cererii de adeziune de către Consiliul Director.

ART. 11. Pierderea calităţii de membru.
Pierderea calităţii de membru al asociaţiei se poate face prin renunţarea la această calitate de către persoana respectivă sau prin excluderea dintre membrii Asociaţiei.
Excluderea unui membru din Asociație se poate face numai de către Consiliul Director, la propunerea unuia dintre membrii Consiliului sau a cel puțin doi membri din Asociație.
Membrii care au pierdut calitatea de membru o pot redobândi cu aprobarea Consiliului Director, la cel puţin 6 luni de la excludere.

ART. 12. Obligaţiile membrilor.
Membrii Asociației Române pentru Asigurarea Securității Informației au următoarele obligaţii generale:

 • să respecte prevederile Statutului, Regulamentului Intern de Organizare şi Funcţionare al Asociaţiei, hotărârile Adunării Generale și Consiliului Director;
 • să activeze pentru realizarea scopului și obiectivelor Asociației;
 • să nu întreprindă acţiuni care, prin natura lor, pot leza interesele Asociaţiei;
 • să nu facă declaraţii publice care contravin hotărârilor sau aduc atingere intereselor Asociaţiei;
 • să achite la timp cotizația anuală stabilită de Consiliul Director;
 • să anunțe orice modificări privind datele personale.

ART. 13. Drepturile membrilor.
Membrii Asociației Române pentru Asigurarea Securității Informației au următoarele drepturi:

 • să participe la activităţile organizate de Asociaţie;
 • să aibă acces cu prioritate la resursele de informaţii aflate în posesia Asociaţiei;
 • să participe la schimburi de experienţă împreună cu asociaţii similare din ţară şi străinătate;
 • să beneficieze de sprijinul Asociaţiei în realizarea unor iniţiative personale;
 • să facă propuneri în Adunarea Generală;
 • să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere;
 • să participe la acţiunile de promovare ale Asociaţiei;
 • să acţioneze pentru creşterea prestigiului Asociaţiei;
 • să se retragă liber din Asociație.

ART. 14. Sancțiunile aplicate membrilor.
Sancțiunile aplicate membrilor sunt: avertisment scris, suspendare sau excludere din Asociație.
Sancțiunile se aplică de către Consiliul Director pentru încălcarea prevederilor Statutului sau Regulamentului Intern de Organizare şi Funcţionare al Asociaţiei.

ART. 15. Structura.

 • Organul de conducere al Asociației Române pentru Asigurarea Securității Informației este Adunarea Generală, alcătuită din totalitatea membrilor.
 • Organul executiv al Asociației Române pentru Asigurarea Securității Informației este Consiliul Director.
 • Organul consultativ al Asociației Române pentru Asigurarea Securității Informației este Consiliul Științific.
 • Organul de control al Asociației Române pentru Asigurarea Securității Informației este Cenzorul Asociaţiei sau Comisia de Cenzori.
 • Organul de reprezentare al Asociației Române pentru Asigurarea Securității Informației este  Preşedintele sau Vicepreședintele responsabil cu evenimente, comunicare și relații publice.

ART. 16. Adunarea Generală.
Adunarea Generală reprezintă organul de conducere al Asociaţiei. Adunarea Generală este formată din totalitatea membrilor Asociaţiei.

ART. 17. Şedinţele Adunării Generale.
Adunarea Generală se întruneşte o dată pe an în şedinţă ordinară şi în şedinţe extraordinare ori de câte ori este nevoie.
Adunarea Generală este legal constituită în prezenţa a jumătate plus unu din membrii Asociaţiei.
În cazul în care în urma convocării Adunării Generale a Asociaţiei aceasta nu se poate constitui legal datorită prezenţei unui număr redus de membri, aceasta se va reconvoca astfel:

 • pentru şedinţe ordinare convocarea are loc în 14 zile;
 • pentru şedinţe extraordinare convocarea are loc în 7 zile.

În urma reconvocării, Adunarea Generală se consideră a fi legal constituită indiferent de numărul de membri ai Asociaţiei prezenţi la acea şedinţă.

ART. 18. Convocarea Adunării Generale.
Adunarea Generală Ordinară se convoacă de către Consiliul Director sau de cel puţin 1/3 din numărul membrilor Asociaţiei, cu cel puţin o săptămână înaintea întrunirii, prin înştiinţări scrise (tipărite, e-mail sau SMS), telefonice sau afișate pe site-ul Asociaţiei.
Adunarea Generală Extraordinară se convoacă de către Consiliul Director, de cel puţin 1/2 din numărul membrilor Asociaţiei sau de Cenzorul sau Comisia de Cenzori ai Asociației, cu cel puţin o săptămână înaintea întrunirii prin înştiinţări scrise (tipărite, e-mail sau SMS), telefonice sau prin înştiinţări afişate pe site-ul Asociaţiei.

ART. 19. Atribuţiile Adunării Generale.
Adunarea Generală are următoarele atribuţii:

 1. aprobă strategia şi a obiectivele generale ale Asociaţiei;
 2. adoptă și modifică Statutul și Regulamentul Intern de Organizare și Funcționare al Asociației;
 3. aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi situaţia financiară anuală;
 4. alege şi revocă membrii Consiliului Director;
 5. alege şi revocă Cenzorul sau Comisia de Cenzori;
 6. verifică activitatea Consiliului Director și a Cenzorului sau a Comisiei de Cenzori;
 7. hotărăşte înfiinţarea sau desființarea de filiale;
 8. hotărăşte fuziunea, divizarea sau dizolvarea Asociaţiei și măsurile ce decurg din aceasta, conform legii;
 9. adoptă orice alte hotărâri, care sunt de competenţa exclusiv a Adunării Generale.

Hotărârile Adunării Generale se adoptă cu majoritate simplă de voturi. Excepție fac hotărârile privind modificarea Statutului, fuziunea, divizarea sau lichidarea Asociației, ce necesită majoritate de 2/3 din totalul voturilor exprimate plus neexprimate în cadrul Adunării Generale ale membrilor Asociației. Dreptul de vot se exercită direct sau prin mandat scris.
Hotărârile Adunării Generale se adoptă prin vot deschis, cu excepția voturilor privind persoanele fizice (alegeri, sancțiuni), când votul este secret.
Adunarea Generală este condusă, în ordine, de Preşedinte, de Vicepreședintele responsabil cu evenimente, comunicare și relații publice, de Vicepreședintele responsabil cu activități academice, de Directorul Executiv sau, în lipsa acestora, de către un alt membru al Consiliului Director.

ART. 20. Consiliul Director.
Consiliul Director este organul executiv al Asociației Române pentru Asigurarea Securității Informației şi este compus dintr-un număr de 5 (cinci) membri. Membrii fondatori sunt membri de drept ai Consiliului Director, restul membrilor Consiliului Director fiind aleşi de Adunarea Generală, pentru o perioada de 4 ani.

 • Preşedintele Asociaţiei este membru al Consiliului Director şi prezidează şedinţele acestuia;
 • Vicepreşedinții Asociaţiei sunt membri al Consiliului Director şi pot prezida şedinţele acestuia;
 • Directorul Executiv al Asociaţiei este membru al Consiliului Director şi pune în aplicare deciziile Consiliului Director;
 • Secretarul General este membru al Consiliului Director şi se ocupă cu probleme de evidenţă și transmitere a informaţiilor.

ART. 21. Şedinţele Consiliului Director.
Consiliul Director se întruneşte în şedinţă ordinară o dată pe trimestru şi în şedinţe extraordinare ori de câte ori este necesar, la data stabilită de preşedinte sau, în lipsa acestuia, în ordine, de Vicepreședintele responsabil cu evenimente, comunicare și relații publice sau de Vicepreședintele responsabil cu activități academice.
Convocarea se face în scris, de către Directorul Executiv, cu cel puţin 5 zile înainte de data întrunirii, cu excepţia cazurilor urgente, când Consiliul Director se poate întruni fără convocare scrisă prealabilă.
La şedinţele Consiliului Director este necesară participarea a cel puţin trei dintre membrii săi, dintre care unul trebuie să fie Preşedintele Asociaţiei sau, în lipsa acestuia, unul dintre Vicepreşedinţi, iar hotărârile sunt valabile cu votul majorităţii celor prezenţi.

ART. 22. Atribuţiile Consiliului Director.
Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale.
În exercitarea competenţei sale, Consiliul Director:

 1. convoacă Adunarea Generală:
 2. prezintă Adunării Generale raportul anual de activitate, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, situaţia financiară anuală, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor Asociaţiei;
 3. încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei;
 4. aprobă organigrama şi politica de personal ale Asociaţiei;
 5. alege Preşedintele, cei doi Vicepreşedinți, Directorul Executiv și Secretarul General al Asociaţiei;
 6. aprobă primirea de noi membri şi hotărăşte sancționarea sau ridicarea calităţii de membru, la cererea celui în cauză sau la propunerea unuia dintre membrii Consiliului;
 7. poate împuternici orice persoana membră a Asociaţiei, pentru a încheia acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei sau pentru a îndeplini orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală;
 8. hotărăşte schimbarea sediului Asociaţiei;
 9. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală.

Atribuţiile detaliate ale Consiliului Director sunt stabilite prin Regulamentul Intern de Organizare şi Funcţionare al Asociației.

ART. 23. Preşedintele.
Preşedintele Asociaţiei este ales de Consiliul Director pe o perioadă de 4 (patru) ani. Preşedintele Asociaţiei este în acelaşi timp şi Preşedintele Consiliului Director. În exercitarea atribuţiilor ce-i revin, Preşedintele emite decizii.

Preşedintele Asociației Române pentru Asigurarea Securității Informației are următoarele atribuţii:

 1. reprezintă Asociaţia în relaţiile cu terţii;
 2. coordonează activitatea compartimentelor Asociaţiei;
 3. conduce Consiliul Director şi prezidează Adunarea Generală;
 4. are drept de veto în cazul desemnării şefilor de filiale, a primirii şi a excluderii de membri;
 5.  aprobă Regulamentul Intern de Organizare şi Funcţionare al Asociației, modalităţile de lucru, componența comisiilor de lucru şi alte regulamente;
 6. îndeplinește orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală.

În lipsa Preşedintelui Asociaţiei, atribuțiile acestuia sunt exercitate, în ordine, de Vicepreședintele responsabil cu evenimente, comunicare și relații publice, de Vicepreședintele responsabil cu activități academice sau de Directorul Executiv. Atribuţiile detaliate ale Preşedintelui sunt stabilite prin Regulamentul Intern de Organizare şi Funcţionare al Asociației.

ART. 24. Vicepreşedinții.
Cei doi Vicepreşedinţi ai Asociaţiei sunt şi Vicepreşedinţi ai Consiliului Director. Ei sunt aleși de Consiliul Director şi îndeplinesc, temporar sau permanent, o parte din atribuţiile Preşedintelui. Vicepreședinții îndeplinesc sarcinile fixate de Preşedinte şi de Consiliul Director. Sunt înlocuitorii de drept ai Preşedintelui în cazul în care acesta lipseşte sau se află în incapacitate de a-şi exercita atribuţiile.
Atribuţiile detaliate ale Vicepreşedinților sunt stabilite prin Regulamentul Intern de Organizare şi Funcţionare al Asociației.

ART. 25. Vicepreședintele responsabil cu evenimente, comunicare și relații publice.
Vicepreședintele responsabil cu evenimente, comunicare și relații publice este ales de Consiliul Director și are următoarele atribuții:

 1. întocmește acorduri de colaborare cu mediul academic, centre de cercetare, asociații sau societăți comerciale din țară și din străinătate în vederea organizării de conferințe, seminarii științifice, workshop-uri sau alte evenimente publice;
 2.  reprezintă Asociația în relația cu mass-media, furnizează informații despre Asociație, concepe discursuri, comunicate de presă, declarații, invitații și reflectă punctul oficial de vedere al Asociației;
 3. creează, implementează și coordonează campaniile publicitare, strategiile de imagine și promovare a Asociației (creare sloganuri și texte, articole publicitare despre activitatea Asociației, stabilirea graficii materialelor destinate publicării și site-ului web);
 4. coordonează activitățile de lobby în domeniul securității informației;
 5. administrează relaţia cu sponsorii, cu furnizorii de materiale promoţionale, de servicii necesare pentru evenimentele de imagine şi cu colaboratorii implicaţi în activităţile de comunicare (negociază și încheie contracte, efectuează comenzi, ordonă plăţi şi recepţionează bunuri şi servicii).

ART. 26. Vicepreședintele responsabil cu activități academice.
Vicepreședintele responsabil cu activități academice este ales de Consiliul Director și are următoarele atribuții:

 1. organizează, coordonează și evaluează activitățile științifice ale Asociației;
 2. examinează şi aprobă planurile de cercetare în care Asociația este implicată prin colaborări cu instituţii de învăţământ superior din ţară şi străinătate;
 3. coordonează şi organizează accesarea proiectelor și granturilor de cercetare ştiinţifică;
 4. monitorizează desfăşurarea activităţilor de cercetare ştiinţifică şi rezultatele concrete ale acestora;
 5. avizează editarea revistei științifice a Asociației.

ART. 27. Directorul Executiv al Asociaţiei.
Activitatea de previzionare, organizare, analiză şi conducere operativă a activităţii Asociaţiei şi a executivului va fi asigurată de către Directorul Executiv, în limitele competenţelor delegate de Preşedinte. Directorul Executiv conduce activitățile curente ale Asociaţiei sub îndrumarea Preşedintelui sau a Vicepreședinților.
Atribuţiile detaliate ale Directorului Executiv sunt stabilite prin Regulamentul Intern de Organizare şi Funcţionare al Asociației.
Directorul Executiv al Asociaţiei răspunde de activitatea sa în faţa Preşedintelui şi în faţa organelor de conducere ale organizaţiei şi are următoarele atribuţii:

 1. coordonează activităţile administrative ale Asociaţiei, efectuează toate operaţiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al Asociaţiei, în limita competenţelor acordate de către Preşedinte;
 2. întocmeşte proiectul planului anual de activităţi, organizează acţiuni concrete pentru realizarea scopului şi obiectivelor asociaţiei;
 3. încheie pentru și în numele Asociației contracte, convenții și alte acte administrative și le supune spre confirmare Consiliului Director;
 4. întocmește proiectele organigramei şi structurii de personal ale Asociaţiei;
 5. angajează personalul din executivul Asociaţiei, respectând organigrama şi numărul de posturi aprobat de Preşedinte şi Consiliul Director, stabileşte îndatoririle şi responsabilităţile personalului;
 6. decide gestionarea mijloacelor financiare şi materiale ale Asociaţiei și are drept de semnătură în operaţiunile financiare;
 7. îndeplineşte alte sarcini stabilite de Adunarea Generală, Consiliul Director şi Preşedinte.

Atribuţiile detaliate ale Directorului Executiv sunt stabilite prin Regulamentul Intern de Organizare şi Funcţionare al Asociației.

ART. 28. Secretarul General.
Activitatea de gestionare a activităților Asociaţiei va fi asigurată de către Secretarul General.
Secretarul General al Asociaţiei răspunde de activitatea sa în faţa Preşedintelui şi în faţa organelor de conducere ale organizaţiei şi are următoarele atribuţii:

 1. ţine şi arhivează, în condiţiile prevăzute de lege, registrele asociaţiei;
 2. duce la îndeplinire hotărârile Consiliului Director şi ale Adunării Generale în privința administrării activităților Asociației;
 3. stabilește, coordonează și controlează modul de rezolvare a corespondenței și gestiunea informațiilor și documentelor;
 4. îndeplineşte alte sarcini stabilite de Adunarea Generală, Consiliul Director şi Preşedinte.

Atribuţiile detaliate ale Secretarului General sunt stabilite prin Regulamentul Intern de Organizare şi Funcţionare al Asociației.

ART. 29. Consiliul Științific.
Consiliul Științific este organul consultativ al Asociației Române pentru Asigurarea Securității Informației şi este compus din membrii de onoare ai Asociației.

ART. 30. Şedinţele Consiliului Științific.
Consiliul Științific se întruneşte în şedinţă ordinară o dată pe an și în şedinţe extraordinare ori de câte ori este necesar, la data stabilită de Preşedinte sau, în lipsa acestuia, în ordine, de Vicepreședintele responsabil cu activități academice sau de Vicepreședintele responsabil cu evenimente, comunicare și relații publice. Convocarea se face în scris, de către Directorul Executiv, cu cel puţin 5 zile înainte de data întrunirii.
Deciziile în cadrul Consiliul Științific se iau cu majoritate simplă de voturi.

ART. 31. Atribuţiile Consiliului Științific.
În exercitarea competenţei sale, Consiliul Științific:

 1. monitorizează desfăşurarea activităţilor de cercetare ştiinţifică şi rezultatele concrete ale acestei activităţi;
 2. stabileşte criteriile de evaluare ale activităţii ştiinţifice;
 3. stabileşte criteriile de acordare a premiilor, burselor sau sponsorizărilor persoanelor cu merite remarcabile;
 4. elaborează calendarul anual de activitate științifică și graficul de derulare al acestuia.

ART. 32. Activitatea de control.
Activitatea de control a gestiunii patrimoniului şi a activității economico-financiare a Asociației este asigurată de un Cenzor, ales de Adunarea Generală.
În cazul în care Asociația are mai mult de 100 de membri, controlul financiar intern se exercită de către o Comisie de Cenzori, compusă din trei membri. Din Comisia de Cenzori trebuie să facă parte doi membri ai Asociaţiei şi un expert contabil. Membri Consiliului Director nu pot fi cenzori.
Cenzorul sau Comisia de Cenzori aprobă bilanţul contabil şi bugetul de venituri şi cheltuieli, în vederea supunerii acestora spre aprobare Adunării Generale.
Cenzorul sau Comisia de Cenzori poate solicita Consiliului Director convocarea unei Adunări Generale Extraordinare, pentru a semnala gestiunea incorectă a patrimoniului Asociaţiei.
Cenzorul sau Comisia de Cenzori are următoarele atribuţii principale:

 1. verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociației;
 2. verifică respectarea dispoziţiilor legale cu privire la efectuarea operaţiunilor financiar-contabile;
 3. prezintă cel puţin o dată pe an un raport privind situaţia financiară a Asociației și îl prezintă Adunării Generale;
 4. îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea Generală.

Atribuţiile detaliate ale Cenzorului sau Comisiei de Cenzori sunt stabilite prin Regulamentul Intern de Organizare şi Funcţionare al Asociației.

ART. 33. Regulamentul Intern de Organizare şi Funcţionare al Asociației.
Regulamentul Intern de Organizare şi Funcţionare al Asociației are ca obiect stabilirea modului de interpretare și aplicare a prevederilor Statutului Asociației și reglementarea aspectelor insuficient detaliate prin prezentul Statut.
Regulamentul Intern de Organizare şi Funcţionare al Asociației se adoptă și se modifică de către Adunarea Generală pe baza și cu respectarea Statutului și legislației în vigoare.

ART. 34. Patrimoniul.
Patrimoniul inițial al Asociației Române pentru Asigurarea Securității Informației este de __ RON, constituit prin depozit bancar.
Patrimoniul Asociaţiei este alcătuit din:

 1. cotizaţii, donaţii, legate, finanţări, sponsorizări sau moşteniri;
 2. venituri obţinute din granturi sau resurse de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;
 3. venituri rezultate din activităţi economice proprii în măsura în care acestea sunt în concordanţă cu scopul Asociaţiei;
 4. dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de Asociaţie, dacă nu se reinvestesc;
 5. dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;
 6. alte venituri prevăzute de lege.

Fondurile proprii ale Asociaţiei pot fi atât în lei, cât şi în valută. Asociaţia poate deţine active mobile şi imobile atât în ţară, cât şi în străinătate.

ART. 35. Modificarea Statutului.
Modificările aduse prezentului statut necesită o majoritate de 2/3 din totalul voturilor exprimate plus neexprimate în cadrul Adunării Generale ale membrilor Asociației. Prezentul Statut redactat în limba română, în 8 (opt) exemplare, a fost adoptat în Adunarea Generală de constituire şi intră în vigoare la data înregistrării sale în Registrul Persoanelor Juridice de la Judecătoria Sectorului 6.

ART. 36. Dizolvare.
Dizolvarea Asociaţiei necesită o majoritate de 2/3 din totalul voturilor exprimate plus neexprimate în cadrul Adunării Generale ale membrilor Asociației. În caz de dizolvare, bunurile şi fondurile Asociaţiei intră în patrimoniul unei alte asociaţii sau fundaţii cu scop identic sau asemănător care va fi desemnată de Adunarea Generală.

ART. 37. Dispoziţii finale.
Asociaţia are ştampilă proprie ce se va aplica pe toate documentele acesteia. Asociaţia are dreptul de a avea însemne proprii (emblemă, insignă, drapel).
Prevederile prezentului Statut se completează cu dispoziţiile legale referitoare la asociaţiile nonprofit.
Prezentul Statut a fost adoptat fiind semnat şi aprobat de membrii fondatori, în conformitate cu Actul Constitutiv al ASOCIAȚIEI ROMÂNE PENTRU ASIGURAREA SECURITĂȚII INFORMAȚIEI, întocmit la data de 24.10.2012.

Site găzduit de RedHost.ro